شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
شورای فنی

عضو شورای فنی

مجید فیضی

تلفن:8690

عضو شورای فنی

اسماعیل مهمانی

تلفن:8690 داخلی 1323

عضو و دبیر شورای فنی

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690 داخلی 1410

 

عضو شورای فنی

سعید رجبیان

تلفن:8690داخلی 1414

عضو شورای فنی

سعید طیبی

تلفن:8690