شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
قوانین و مقررات
 
قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ماده واحده ـ به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه دركشور، افزايش رقابت و كارائي در بازار بيمه ، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي ، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي و درچهارچوب ضوابط ، قلمرو و شرايط تعيين شده زير اجازه تاسيس موسسه بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده ميشود :
۱- سياستگذاري در صنعت بيمه ، اعمال نظارت بر فعاليتهاي بيمه اي و صدور مجوز فعاليت بيمه اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود.
۲- ضوابط مربوط به نحوه تاسيس و فعاليت موسسات بيمه داخلي از قبيل شرايط اخذ مجوز تاسيس و لغو آن ، نحوه انتقال عمليات و ادغام ، انحلال و ورشكستگي موسسات بيمه اي ، محدوده فعاليت بيمه اي و بيمه اتكائي شامل انواع معاملات بيمه ، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته هاي مختلف بيمه ، ميزان ذخاير فني و اندوخته هاي قانوني و نحوه سرمايه گذاري آنها براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحيه بعدي و قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ً تعيين خواهد شد.
۳- حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ براي موسسات بيمه غيردولتي با پيشنهادبيمه مركزي ايران و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

تقویم
آمار بازدیدکنندگان

بازدید کنندگان این صفحه 13751 نفر

بازدید کنندگان آنلاین 13 نفر