گام شماره 1
موضوع بیمه: جبران خسارت های مالی وارده به مورد بیمه ناشی از آتش سوزی، انفجار، سرقت و بلایای طبیعی و بر اساس قرارداد اجاره، تحت پوشش قرار می گیرد.
مشخصات متقاضی (بیمه گذار)
گام شماره 2
با توجه به محتویات صندوق و پوشش های ارائه شده در شرایط عمومی بیمه نامه، یکی از گزینه های مندرج در جدول ذیل را انتخاب فرمایید.
اینجانب در مقام بیمه گذار:

فرم اعتبار سنجی