مدارک لازم جهت دریافت هزینه درمان بستری: 

 

چنانچه بیمه شده هزینه های بیمارستانی را شخصاً پرداخت نماید می بایست علاوه بر ارائه موارد ذیل ابتدا سهم بیمه گر پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و . . .) خود را دریافت و سپس رونوشت برابر اصل مدارک درمانی به انضمام تصویر سند وجه دریافتی از بیمه گر پایه، تصاویر شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار و دفترچه بیمه پایه بیمار را برای دریافت سهم بیمه "ما" ارائه نماید که در اینصورت با رعایت اصل همترازی مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه "ما" و تعرفه های مصوب و آیین نامه های بیمه مرکزی همچنین مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت می شود.

1.   مدرک شناسایی عکس دار معتبر (کارت ملی یا شناسنامه)

2.   تصویر دفترچه بیمه پایه بیمار

3.    اصل شناسنامه فرزندان مونث بالای 15 سال و مطلقه

4.    گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان مذکر بالای 22 سال حداکثر تا سن 25 سال تمام (26 سال برای دانشجوی دکتری)