بیمه حوادث :

موضوع بیمه نامههای حوادث، عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده شود.

یکی از ویژگی های بیمه نامه حوادث ، قابلیت انطباق آن با مشاغل وفعالیت های مختلف است ومی توان ان را بصورت کوتاه مدت نیز صادر نمود، بیمه نامه های حوادث تورهای سیاحتی وزیارتی ، حوادث دانش آموزی ودانشجویی ومهدهای کودک از این دسته هستند. 

 

 

پوششهای  بیمه نامه حوادث عبارتند از:

- فوت ناشی از حادثه : توقف بی بازگشت کارکردهای حیاتی در موجود زنده

- نقص عضو و از کار افتادگی دایم (کلی یا جزئی) ناشی از حادثه: قطع، تغییر شکل،از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن

- هزینه پزشکی ناشی از حادثه: هزینه های درمانی ناشی از حادثه

 

 

بیمه نامههای حوادث به دو گروه تقسیم می شوند:

    • بیمه نامه حوادث انفرادی
    • بیمه نامه حوادث گروهی

با بیمه نامه حوادث بیمه گذاران می توانند با توجه به شغل یا فعالیت های روزانه، خود را نسبت به ریسک بروز حوادث بیمه نمایند. بیمهنامه حوادث در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا معتبر میباشد. همچنین با استفاده از بیمه نامه حوادث گروهی، شرکتها میتوانند آرامش خاطر را به اعضای سازمان  وخانواده های ایشان  هدیه نمایند.

 

سایر پوشش های بیمه نامه حوادث عبارتند از:

  • غرق‌شدن، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.
  • ابتلا به ‌هاری، کزاز، سیاه‌زخم و گزیدگی.
  • دفاع مشروع ‌بیمه‌شده.
  • اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه.

جهت سهولت درفروش، دفترچه هایی با پوشش های مشخص طراحی گردیده و با حق بیمه مشخص  در قالب بیمه نامه های حوادث دفترچه ای توسط تمامی شعب ونمایندگان شرکت با سرعت صادر می گردد.