"قابل توجه کلیه مشتریان مهان بانک ملت خدمات ذکر شده در این صفحه صرفا جهت آن دسته از بیمه شده هایی که بیمه نامه آنها تا تاریخ 1401/03/01 دارای اعتبار می باشد، قابل ارائه است"