مدیرعامل

 ابراهیم کاردگر
ابراهیم کاردگر
مدیر عامل
8690 داخلی 1561

هیئت مدیره

 محسن خوارزمی
محسن خوارزمی
رییس هیات مدیره
 ابراهیم کاردگر
ابراهیم کاردگر
نایب رییس هیات مدیره
8690 داخلی 1561
 مهدی شمسایی زفرقندی
مهدی شمسایی زفرقندی
عضو هیات مدیره
8690 داخلی 1521
 منوچهر کبیری
منوچهر کبیری
عضو هیات مدیره
 محسن احسانی
محسن احسانی
عضو هیات مدیره
8690 داخلی 1481

قائم مقام

 مهدیه نعیم حسنی
مهدیه نعیم حسنی
قائم مقام مدیرعامل
8690 داخلی 1503

معاونین

 سید احمد حسینی
سید احمد حسینی
عضو هیات عامل و معاون شبکه فروش و امور استان ها
 مهدی منصوری بیدکانی
مهدی منصوری بیدکانی
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و فناوری
 مصطفی آقارضی
مصطفی آقارضی
عضو هیات عامل و معاون فنی
8690 داخلی 1403
 وحید وثوق
وحید وثوق
عضو هیات عامل و معاون مالی و سرمایه گذاری
8690 داخلی 1341
 علی اکبر اکرامی
علی اکبر اکرامی
عضو هیات عامل و معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی
8690 داخلی 1466

شورای فنی

مرکز تخصصی بانک بیمه

مدیران