قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي      

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ماده واحده ـ به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه دركشور، افزايش رقابت و كارائي در بازار بيمه، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي و درچهارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده زير اجازه تاسيس موسسه بيمه غيردولتي به اشخاص داخلي داده ميشود:

  • سياستگذاري در صنعت بيمه، اعمال نظارت بر فعاليتهاي بيمه اي و صدور مجوز فعاليت بيمه اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود.
  •  ضوابط مربوط به نحوه تاسيس و فعاليت موسسات بيمه داخلي از قبيل شرايط اخذ مجوز تاسيس و لغو آن، نحوه انتقال عمليات و ادغام، انحلال و ورشكستگي موسسات بيمه اي، محدوده فعاليت بيمه اي و بيمه اتكائي شامل انواع معاملات بيمه، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته هاي مختلف بيمه، ميزان ذخاير فني و اندوخته هاي قانوني و نحوه سرمايه گذاري آنها براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحيه بعدي و قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ً تعيين خواهد شد.
  • حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ براي موسسات بيمه غيردولتي با پيشنهادبيمه مركزي ايران و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .