مدیرعامل

 حجت بهاری فر
حجت بهاری فر
مدیرعامل،عضو هیات مدیره و رئیس هیات عامل
8690 داخلی 1561-1562-1563

هیئت مدیره

 محمد جعفریان باباکندی
محمد جعفریان باباکندی
عضو هیات مدیره
8690 داخلی 1500
 منوچهر کبیری
منوچهر کبیری
عضو هیات مدیره
88067694
 احمد توکل مقدم
احمد توکل مقدم
نایب رییس هیات مدیره
8690 داخلی 1520
 حجت بهاری فر
حجت بهاری فر
عضو هیات مدیره و مدیرعامل
8690 داخلی 1561
 بیژن صادق
بیژن صادق
رییس هیات مدیره
8690 داخلی 1480

معاونین

 علی صادقی
علی صادقی
عضو هیات عامل و معاون شبکه فروش و توسعه بازار
87700241 داخلی 312
 وحید وثوق
وحید وثوق
عضو هیات عامل و معاون مالی و سرمایه گذاری
8690 داخلی 1341
 شهروز مجیدی
شهروز مجیدی
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و فناوری
8690 داخلی 1240
 میر سیاوش اسبقی
میر سیاوش اسبقی
عضو هیات عامل و معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی
8690 داخلی 1462
 صالح شیری
صالح شیری
عضو هیات عامل و معاون فنی
8690 داخلی 1400

شورای فنی

مدیران