مدیرعامل

 ابراهیم کاردگر
ابراهیم کاردگر
مدیر عامل
8690 داخلی 1561

هیئت مدیره

 محسن خوارزمی
محسن خوارزمی
رییس هیات مدیره
 ابراهیم کاردگر
ابراهیم کاردگر
نایب رییس هیات مدیره
8690 داخلی 1561
 مهدی شمسایی زفرقندی
مهدی شمسایی زفرقندی
عضو هیات مدیره
8690 داخلی 1521
 منوچهر کبیری
منوچهر کبیری
عضو هیات مدیره
88067694
 علی ودیعی نوقابی
علی ودیعی نوقابی
عضو هیات مدیره

معاونین

 وحید وثوق
وحید وثوق
عضو هیات عامل و معاون مالی و سرمایه گذاری
8690 داخلی 1341
 میر سیاوش اسبقی
میر سیاوش اسبقی
عضو هیات عامل و معاون توسعه سرمایه انسانی وبرنامه ریزی
8690 داخلی 1462
 صالح شیری
صالح شیری
عضو هیات عامل و معاون فنی
8690 داخلی 1400

شورای فنی

مدیران