عنوان  شماره فرم
 تراز دارایی ها و بدهی های ارزی موسسه 4-4-3 
 گزارش انواع ذخایر و نحوه محاسبه و میزان هر یک 4-4-6 
 عملکرد سرمایه گذاری ها 4-4-7 
مطالبات موسسه بیمه از بیمه گذاران، نمایندگان 4-4-8 
مشخصات ثبتی شرکت 4-1-1
اساسنامه شرکت 4-1-1
ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد 4-1-2
مشخصات و اطلاعات مدیران شرکت 4-1-3
ساختار سازمانی و تشکیلات سازمانی 4-1-3
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی 4-1-4
چشم انداز، ماموریت و اهداف راهبردی 4-1-5
عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته های بیمه ای 4-1-6
طرح های جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی ( طرح صندوق اجاره ای) 4-1-7
مشخصات شعب 4-1-8
مشخصات مراکز پرداخت خسارت 4-1-8
اطلاعات نمایندگان حقوقی 4-1-9
اطلاعات نمایندگان حقیقی 4-1-9
اطلاعات ارزیابان خسارت همکار با شرکت دارای مجوز بیمه مرکزی 4-1-10
خلاصه اطلاعات کارگزاران دارای مجوز از بیمه مرکزی 4-1-10
سیستم کنترل داخلی 4-2-1
شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر 4-2-1
گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی 4-2-2
گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد 4-2-3
سیاست اعطای پاداش و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره 4-2-4
سیاست تقسیم سود به سهامداران 4-2-5
ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و یا تغییر وضعیت سهام آن در بورس 4-2-6
ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک 4-3-1
وضعیت ریسک های شرکت و نحوه مدیریت انها 4-3-1
نسبت توانگری مالی 4-3-2
سیاست افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه 4-3-3
اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق بهادار در صورت انتشار 4-3-4
میزان سرمایه گذاری شرکت در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی 4-3-5
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی 4-4-1
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت 4-4-2
تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی 4-4-3
مشخصات هیات مدیره