توکن امضای دیجیتال همراه: 

  • ﺗﻮﮐﻦ اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺎژول رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری زوج ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده می شود. از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ، ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ داده و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

     

  •  

 لینک نسخه اندوید

لینک دانلود نسخه IOS

 


وب اپ خدمات الکترونیک بیمه "ما" :

وب اپ خدمات الکترونیک بیمه "ما" به منظور سهولت بخشیدن به روند کار سرویس گیرندگان طراحی و پیاده سازی شده است. از سرویس های قابل ارائه می توان به استعلام نرخ بیمه نامه، استعلام خسارت بیمه نامه، تمدید اینترنتی بیمه نامه و ... اشاره کرد. 

 

لینک وب اپ خدمات الکترونیک

 

 


 

اپلیکیشن مدیریت هوشمند و ارزیابی عملکرد بیمه "ما":

شرکت سهامی بیمه "ما" در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود عملکرد خود اقدام به راه اندازی اپلیکیشن مدیریت هوشمند ارزیابی بیمه "ما" کرده است. کلیه مراجعین پس از دریافت و نصب اپلیکیشن آلونی بر روی سیستم های هوشمند خود هنگام مراجعه حضوری به شعب و دفاتر نمایندگی بیمه "ما" قادر خواهند بود با اسکن بارکد نصب شده و شرکت در نظرسنجی، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

این اپلیکیشن با ایده فراهم کردن زیرساخت مناسب برای مدیریت هوشمند و ارزیابی عملکرد، مجموعه ای از سرویس های در حال گسترش ارائه می دهد.

 

لینک دانلود نسخه اندروید