چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
نائب رئیس هیات مدیره

نائب رئیس هیات مدیره:

منوچهرکبیری

تلفن:

021-88067694سوابق شغلی :

  • عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

  • مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  • معاون مدیرکل بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تقویم