پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧
شورای فنی

عضو شورای فنی

مجید فیضی

تلفن:8690

عضو شورای فنی

اسماعیل مهمانی

تلفن:8690 داخلی 1323

عضو شورای فنی

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330

عضو شورای فنی

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690داخلی 1563

عضو شورای فنی

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

 

عضو شورای فنی

سعید رجبیان

تلفن:8690داخلی 1414

عضو شورای فنی

سعید طیبی

تلفن:8690