يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨
هیات مدیره
    

دکتر حمید تاجیک

رئیس هیات مدیره

تلفن:82962009

سوابق شغلی

                          کبیری - عضو هیات مدیره بیمه ما

منوچهر کبیری

نائب رئیس هیات مدیره

تلفن:88067694

سوابق شغلی

 
 

 

 حجت بهاری فر- عضو هیات مدیره بیمه ما

حجت بهاری فر

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن :8690

داخلی 1561

سوابق شغلی

 

 حجت بهاری فر- عضو هیات مدیره بیمه ما

بیژن صادق

عضو هیات مدیره

تلفن :8690

داخلی 1562

سوابق شغلی

 

تقویم