شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٥
 • مسابقه بزرگ بیمه "ما"
  مسابقه بزرگ بیمه "ما"

 • نخستین مجمع عمومی عادی شرکت های بیمه برگزار شد؛ بیمه "ما" 262 ریال سود تقسیم کرد
  نخستین مجمع عمومی عادی شرکت های بیمه برگزار شد؛ بیمه "ما" 262 ریال سود تقسیم کرد

 • با حضورمعاون محترم رئیس جمهور و مدیر عامل بیمه "ما"؛ تفاهم نامه بیمه پلنگ ایرانی امضا شد
  با حضورمعاون محترم رئیس جمهور و مدیر عامل بیمه "ما"؛ تفاهم نامه بیمه پلنگ ایرانی امضا شد

 • پلنگ ایرانی تحت حمایت بیمه "ما"
  پلنگ ایرانی تحت حمایت بیمه "ما"

 • راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام شرکت بیمه "ما"
  راه اندازی صفحه رسمی اینستاگرام شرکت بیمه "ما"